ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Szerződés hatálya

Jelen dokumentumban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed az URBÁN ÉS TÁRSA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint eladó, – a továbbiakban Eladó vagy Szolgáltató/Üzemeltető – által üzemeltetett webáruházon keresztül történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, vásárlásra, a webáruház használatára.

Kérjük megrendelés előtt figyelmesen olvassák el az alábbi általános szerződési feltételeket, és kizárólag abban az esetben adjon le megrendelést, ha az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, tekintettel arra, hogy esetleges véleményeltéréssel leadott megrendeléseket nem áll módunkban fogadni.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Eladó által fenntartott www.szinvilag.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra. 

A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat (Vevő vagy Ügyfél).

A jelen ÁSZF 2023. 11.16. napjától hatályos.

Alapfogalmak

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;  

 

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;  

 

Fogyasztó: a önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;  

 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

 

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

 

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás;

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

 

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

 

Általános szerződési feltétel: Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

 

Az üzemeltető adatai

cégnév:

URBÁN ÉS TÁRSA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

5000 Szolnok, Pozsonyi út 30.

cégjegyzékszám:

Cg. 16 09 006578

nyilvántartó cégbíróság:

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

adószám

11271291-2-16

e-mail cím:

info@szinvilag.hu

telefonszám:

+36 56 513 728, +36 30 599 5879

Bankszámlavezető bank neve

Erste Bank Hungary Nyrt.

Bankszámlaszám:

11600006-00000000-38073728

 

A szerződés létrejötte

A webáruházban kiválasztott termék megrendelhető online, a webáruház automata rendszerén keresztül, éjjel-nappal és hétvégén is.

 

A weboldalon leadott megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek.

A szerződés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy telefonon, vagy elektronikus levélben. 

 

A szerződéskötés technikai lépései

 

A Honlapról történő megrendeléshez nem szükséges regisztráció. A megrendelés leadásakor az alábbi adatokat kell megadni: 

 

 • e-mail cím, 
 • számlázási/szállítási cím,
 • telefonszám, 
 • megjegyzések
 • cég esetében adószám és cégnév 

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A megrendelés menete a következő:

 1. a megrendelni kívánt termék kiválasztása, darabszám megadása, „kosárba” helyezése.
 2. Szállítási és számlázási adatok megadása.
 3. Fizetési mód kiválasztása.
 4. Választása a regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás opciók között. 
 5. Rendelés összegzése, adatok ellenőrzése. 
 6. Általános szerződési feltételek elfogadása.
 7. Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseke elfogadása, és adatkezelési hozzájárulás.
 8. Megrendelés véglegesítése.
 9. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről.

Vevő a megrendelés véglegesítésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található Termék(ek) megvásárlására, és ezzel elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

A megrendelést a Szolgáltató automatikus elektronikus értesítést küld a vevő által megadott e-mail címre, amely azt igazolja, hogy az Ön megrendelését a Szolgáltató megkapta. A megrendelés beérkezéséről küldött értesítés nem tekinthető a megrendelés elfogadásának, tehát ezen automatikus szolgáltatói értesítés megküldése még nem eredményez a felek között szerződést.

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig.

 

A szerződés akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató külön elektronikus üzenetben megküldi a megrendelés visszaigazolását.

A megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató tájékoztatja a vevőt a megrendelt érintett Termékek típusáról és darabszámáról, lényeges tulajdonságairól; a Termékek bruttó vételáráról, és a várható szállítási költségről és esetleges egyéb költségekről, díjakról, a várható szállítási határidőről. 

 

Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető.

 

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott adatok helyességéért és valódiságáért a vásárló felel. A Szolgáltató nem felel a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

 

A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely megrendelést, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a megrendelés célja nem a Honlap rendeltetésszerű használata. 

 

A megrendelés visszaigazolásával távollévők közötti adásvételi szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve a magyar. A Honlapon keresztül kötött szerződések írásbelinek minősülnek, azokat a Szolgáltató iktatja, amely által később hozzáférhetőek.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés és a visszaigazolás közötti időben az adott termék már nem elérhető, a megrendelést visszautasítsa, amelyről a vásárlót értesíti, az esetleges teljesített fizetés visszautalása mellett.

 

A megrendelés visszaigazolás a megrendelés beérkezésétől számított legkésőbb 48 órán belül történik, melybe az ünnep- és munkaszüneti napok nem számítanak bele. Amennyiben a visszaigazolásra ezen határidőn belül nem kerül sor, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

A Szolgáltató garantálja, hogy a Vevő által a megrendelés során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevői és rendelési adatok, szerződések nyilvántartásán, számlázáson kívül más célra nem használja fel, kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, értesítési telefonszám) átadása, az Ügyfél adatainak ilyen célból történő átadásához a megrendelés leadásával kifejezetten tudomásul veszi. 

 

A Webáruházban történő megrendeléssel a Vevő hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A vásárlás során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerint jár el. 

 

A szerződés tárgya

A szerződés tárgyát az Eladó által a webshopjában eladásra kínált áruk képezik (különösen, de nem kizárólagosan: festékek, kiegészítők, szerszámok). 

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. Eladó a webshopban tájékoztatja a vevőket a termékek lényeges tulajdonságairól, paramétereiről.

A webáruházban árusított termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a felhasználásra vonatkozó utasításait a kiválasztott termék információs oldaláról lehet megismerni 

Részletes gyártói információk a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítások, dokumentációk tartalmazzák. A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, azok illusztrációs célt szolgálnak. 

Az adott termék vételára magyar forintban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra csak a raklapos szállítás esetén, amennyiben Vevő nem vállalja a raklap visszaszolgáltatását.

A weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a Szolgáltató részéről már manuálisan is visszaigazolt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Vevőnek joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

Ugyanazon terméknek a web-áruházban és az üzlethelyiségben feltüntetett ára eltérő lehet. A weboldalról megrendelésre került termékeknek, nincs lehetőség személyes átvételre az üzlethelyiségben.

 

Kedvezmények

 

A weboldalon „kedvezmények” címszó alatt található termékeknél feltüntetett kedvezményes ár szintén kizárólag a webáruházból történő megrendelésnél, csomagküldéssel történő átvételnél érvényesül. A regisztrációkor Eladó által biztosított, a termék vételárára vonatkozó kedvezményes kupon kizárólag a webáruházból történő megrendelésnél, kiszállítással történő megrendelésnél használható fel, a kupon az üzlethelyiségben történő vásárlás során nem érvényesíthető.

 

Kedvezményeink: „Kuponok” (Egyes termékeknél van lehetőség a termékcsempéken jelzett „kupon szavak” felhasználásával kedvezményes árakra.)

 

Kedvezményeink: „Kuponok” (Egyes termékeknél ingyenes szállításra van lehetőség, kupon megadásakor)

 

Kuponok felhasználásai:

 1. A kuponok százalékos érték kedvezményre vagy ingyenes szállításra válthatók be.
 2. A kuponnal megjelölt termékek, más kedvezménnyel nem vonhatók össze.
 3. Ingyenes szállításra jogosult termékek, más ingyenes szállításra jogosult termékkel összevonhatók. Egyéb termékek esetén a szállítási díj, esetleges utánvétel díja felszámolásra kerül.
 4. A Kuponok beváltása a „kosár” vagy „pénztár” oldalon történik.
 5. A kupon készpénzre nem váltható.

„Extra mennyiségi kedvezmény” címszó alatt található termékek:

 1. Ez a kedvezmény lehetővé teszi, hogy bizonyos termékek nagyobb darabszámban történő vásárlásakor kedvezőbb áron juthatnak hozzá a vásárlók.
 2. Más „extra mennyiségi kedvezménnyel” megjelölt termékekkel bizonyos esetekben összevonhatók.
 3. Jelölése: A termékek csempéin narancssárga jelzéssel és felirattal.
 4. Beváltása a termékoldalon kosárba helyezéskor felugró táblázatban.
 5. Kedvezményes árak a megjelölt termékek oldalán a leírás mellett, táblázatban találhatóak.
 6. Raklapos szállítást igénylő termékeknél, a raklap díja minden esetben, a rendelés leadását követően, darabszámtól függően külön kerül felszámolásra/számlázásra. 
 7. Raklap visszajuttatása esetén, a raklap díja nem kerül felszámolásra. 
 8. Raklap díja az „Extra mennyiségi kedvezmény”-el jelölt termékek oldalán a leírás melletti táblázaton található. 

 

Fizetési feltételek

40 kg-nál kisebb össztömegű termék esetén, melynek házhozszállítását a Magyar Posta végzi: online bankkártya, előre utalás, utánvét. 

40 kg-nál nagyobb össztömegű termék esetén a szállítást külső fuvarozó cég végzi, ebben az esetben utánvétes fizetési módra nincs lehetőség, kizárólag bankkártyával vagy előre utalással lehetséges a vételár megfizetése. 

A fizetési módot az Ügyfélnek kell kiválasztania a rendelés folyamán.

A vásárlásról az Eladó számlát állít ki, melyet a megrendelt termékkel együtt küldd meg a vásárlónak. 

Fizetés átvételkor (utánvétellel): Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, úgy lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a futárnál lévő POS terminálon keresztül a termék(ek) átvételekor maximum 2.000.000 Ft-ig.

Átutalás: a Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a Díjbekérőben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően. A termék házhozszállítására az átutalás jóváírását követően kerül sor. 

Bankkártyás fizetés online: Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Az online bankkártyás fizetés választása esetén a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szolgáltató továbbítsa a Megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét a pénzintézetnek.
A Szolgáltató az online bankkártyás fizetés választására tekintettel, külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

SimplePay Adattovábbítási tájékoztató

Bankkártyás fizetés esetén az OTP Simple Pay-t lehet használni.

Ehhez az alábbi feltételek elfogadása szükséges:

Tudomásul veszem, hogy az URBÁN ÉS TÁRSA Kereskedelmi KFT. (5000 Szolnok, Pozsonyi út 30.) adatkezelő által a szinvilag.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Email cím
 • Számlázási adatok (név, cím, telefonszám)
 • Rendelés azonosítója
 • Rendelés összege

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: simplepay.hu/vasarlo-aff/

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vevő érdekkörében felmerülő összes költség – ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vevőt terheli. 

A házhoz szállítás aktuális díjairól a Díjtáblázat oldalon tájékozódhat.

 

A Szolgáltató részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonjogát fenntartja. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően a Vevő birtokába kerül, abban az esetben a termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vevőre, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába az általa okozott károk tekintetében.

Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy Szolgáltató a vásárlásról kizárólag elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számlát e-mailben továbbítja Szolgáltató. Az Szolgáltató által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

Szállítási feltételek

Szállítási partner, partnerek megnevezése: Magyar Posta Zrt., Roll-Sped Kft. (raklapos)

Eladó a megrendelt termékek kiszállításának idejéről utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően nyújt tájékoztatást.

Várható szállítási idő: a visszaigazolást követő 2 munkanapon belül. 

Vevő vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelést igazoló e-mail-t, vagy rendelés számot a futárszolgáltatónak.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli (10 munkanap) időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni, a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni. Ebben az esetben a termékek már esetlegesen kifizetett árát a szolgáltató visszatéríti, ugyanakkor a Szolgáltató a visszaszállítás költségére igényt tarthat, és jogosult azt beszámítani az esetlegesen megfizetett vételárba, és a költségekkel csökkentett ellenértéket visszafizetni. 

A Vásárló 40 kg alatti megrendeléseit A Magyar Posta Zrt. kézbesíti.  40 kg-nál nehezebb össztömegű termékeket, külsős fuvarozó cég végi.

 

40 kg-nál nehezebb össztömegű termékek minden esetben EUR raklapon vagy egyutas raklapon kerülnek kiszállításra. A raklapok kiválasztása a megrendelt termékek súlyától függ, mely rendelést követően a Vevőt tájékoztatjuk az esetleges plusz költségekről.

 

EUR raklapok minden esetben, a rendelés leadását követően, darabszámtól függően külön kerül felszámolásra/számlázásra. Raklap visszajuttatása esetén, a raklap díja nem kerül felszámolásra. 

 

Egyutas raklapok nem tartalmaznak plusz költséget a Vevő felé.

 

Futárszolgálattal történő házhozszállítás díja a csomag súlyától, az Utánvét díja a rendelés végösszegétől függ. A pénztár oldalon a fizetés elküldése előtt minden esetben kérjük ellenőrizzék a felszámított díjakat.

 

A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vevő megtagadja, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

 

Mennyiségi kifogásra vonatkozó reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a Vevő erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

 

Elállás joga, módja, következményei

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján a Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Vevő az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Vevő az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.(Eladó jelen ÁSZF mellékleteként nyilatkozat mintát bocsát Vevők rendelkezésére).

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő az elállási nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő letelte előtt elküldi.   

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § -val összhangban gyakorolta.

Ha a vevő eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.   Az Eladó a vevőnek visszajáró összeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a megfizetett összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.  

Az Eladó kizárólag hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Hiányos termék esetén az Eladó csökkentett vételárat fizet vissza az Ügyfél részére.

 Ha a Vevő a leírtaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha Eladó vállalja, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Vevőnek, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Vevő az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

 

Szavatosság

A Vevő a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. 

 

Fogyasztói szerződések, valamint gyártói jótállással nem rendelkező termékek esetén az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs.

Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Vevő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli. 

Nem fogyasztói szerződés esetén az Eladó nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást olyan termékek esetén, melyek gyártói jótállással rendelkeznek.

Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó tevékenysége nem terjed ki annak vizsgálatára, hogy az áru az adott helyszínen, épületen vagy projekten milyen mértékben és hogyan építhető be, nem terjed ki a beépítés vonatkozásában esetlegesen felmerülő jogszabályi előírásoknak történő megfelelésre. A megrendelt áru konkrét helyszínen és körülmények között való alkalmazhatósága a Vevő kockázata.

Kellékszavatosság

Eladó hibás teljesítése esetén Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet Vevő választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, – a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. 

 1. Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, az Eladó képviselőjének is aláírásával hitelesítenie kell. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Eladónak.
 2. Áru visszavételezésre csak minőségi kifogás miatt kerülhet sor. A Vevő az általa megállapított minőségi problémát haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon beül köteles közölni az Eladóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő (szemrevételezéssel is megállapítható minőségi hibák közlésének elmulasztásából eredő) kárért Eladó nem felel.

Termékszavatossági igény

 

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. 

Jótállás

Hibás teljesítés esetén Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha az adott termékre a jogszabály hatálya kiterjed.

A jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Az Eladó a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet is átad vagy elektronikusan megküld a Vevő részére, mely tartalmazza az alábbi adatokat:

 1. a) a vállalkozás nevét, címét,
 2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
 3. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
 4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 5. e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 6. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 7. g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A Vevő a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Panaszkezelés rendje 

Amennyiben Vásárlónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be:

Emailben: info@szinvilag.hu

Postai úton: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 30.

Telefonon: +36 56 513 728, +36 30 599 5879 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: bekeltetes.hu/tartalom/1101/menu/1101 

A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni. 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Felhasználói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a fogyasztói jogviták rendezésére a Budapesti Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató által működtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.

 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)      törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen feltételektől eltérni, különösen Vevő bármely általános feltétele csak abban az esetben alkalmazható, ha az Eladó a feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. 

Jelen ÁSZF 2023.november 16. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * ……………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * ……………………..

A fogyasztó(k) neve:…………………

A fogyasztó(k) címe:…………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)……………….

Kelt